Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Tez / deneme için genel giriş
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Ya es bien sabido que...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Mucho se ha escrito sobre...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Examinaremos los factores...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema persistente en... es...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Ana konuları tanıtma
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Esta investigación explora las causas de...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Tenemos como propósito...
Ο σκοπός μας είναι...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...es por definición...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Es importante entender correctamente la definición de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
El término... se refiere a...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
De acuerdo con..., ... se define como...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... se entiende como...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Es importante enfatizar...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nuestro punto de enfoque será...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Queremos decir...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Se han ofrecido varias explicaciones...
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
X encontró una relación significativa entre... y ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır