Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Ya es bien sabido que...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Mucho se ha escrito sobre...
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Examinaremos los factores...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema persistente en... es...
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Esta investigación explora las causas de...
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Tenemos como propósito...
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...es por definición...
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Es importante entender correctamente la definición de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
El término... se refiere a...
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
De acuerdo con..., ... se define como...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... se entiende como...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Es importante enfatizar...
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nuestro punto de enfoque será...
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Queremos decir...
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Se han ofrecido varias explicaciones...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
X encontró una relación significativa entre... y ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır