Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tez / deneme için genel giriş
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Ya es bien sabido que...
众所周知...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Mucho se ha escrito sobre...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Actualmente se concuerda en términos generales con...
如今,大家普遍认为...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Examinaremos los factores...
我们审视...等方面。
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Nos basaremos en este análisis para identificar...
在此分析基础上,我们论证...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema persistente en... es...
在...领域,学者们普遍认为...
Ana konuları tanıtma
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Esta investigación explora las causas de...
这项研究探寻...的原因
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
近期相关研究的作者建议...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Tenemos como propósito...
我们的目的是...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...es por definición...
根据定义,...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Es importante entender correctamente la definición de...
明确...的定义很重要
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
El término... se refiere a...
术语...指...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
根据标准模型,...可以被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
De acuerdo con..., ... se define como...
根据...,...被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... se entiende como...
...普遍被认为是指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
提到...,通常我们想到的是...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Es importante enfatizar...
强调...很重要
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nuestro punto de enfoque será...
我们的关注点在...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
最后,我们应该明确对...的定义
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Queremos decir...
我们的意思是...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Se han ofrecido varias explicaciones...
就此可以提供几种解释。
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
根据...,其他学者认为...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
那么核心问题是:...将如何影响...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
研究表明多种因素与...相关
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
X encontró una relación significativa entre... y ...
...发现...和...存在重要关联
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır