Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Tez / deneme için genel giriş
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is a well-known fact that…
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
A great deal is being written and said about…
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is generally agreed today that…
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
We then review the factors…
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We build on this analysis to identify…
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A persistent theme in...is…
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Ana konuları tanıtma
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
This research explores the causes of…
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
The authors of more recent studies have proposed that…
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Our purpose is to…
Mục đích nghiên cứu là...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

By definition… means…
... được định nghĩa là...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
It is important to be clear about the definition of…
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The term… refers to…
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The standard model suggests that… can be defined as…
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
According to..., …is defined as…
Theo..., ... được định nghĩa là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…is commonly understood to mean…
... thường được hiểu là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
What we usually have in mind when we talk about… is…
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Two brief examples might clarify this concept.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
It is important to emphasize…
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Our focus is on…
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finally, we should clarify our definition of…
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
What we mean is that…
Ý của người viết là...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Several explanations have been offered.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
We can characterize these explanations as being rooted in…
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Following..., scholars have argued that …
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

The central question then becomes: how might… affect…?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...found a significant correlation between… and…
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır