Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tez / deneme için genel giriş
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is a well-known fact that…
Közismert tény, miszerint...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
A great deal is being written and said about…
Rengeteg anyag szól arról...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is generally agreed today that…
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
We then review the factors…
Utána áttekintjük a tényezőket...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We build on this analysis to identify…
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A persistent theme in...is…
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ana konuları tanıtma
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
This research explores the causes of…
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
The authors of more recent studies have proposed that…
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Our purpose is to…
A célunk, hogy...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

By definition… means…
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
It is important to be clear about the definition of…
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The term… refers to…
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The standard model suggests that… can be defined as…
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
According to..., …is defined as…
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…is commonly understood to mean…
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
What we usually have in mind when we talk about… is…
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Two brief examples might clarify this concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
It is important to emphasize…
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Our focus is on…
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finally, we should clarify our definition of…
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
What we mean is that…
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Several explanations have been offered.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
We can characterize these explanations as being rooted in…
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Following..., scholars have argued that …
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

The central question then becomes: how might… affect…?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...found a significant correlation between… and…
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır