Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is a well-known fact that…
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
A great deal is being written and said about…
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is generally agreed today that…
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
We then review the factors…
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We build on this analysis to identify…
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A persistent theme in...is…
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
This research explores the causes of…
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Our purpose is to…
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

By definition… means…
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
It is important to be clear about the definition of…
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The term… refers to…
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The standard model suggests that… can be defined as…
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
According to..., …is defined as…
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…is commonly understood to mean…
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Two brief examples might clarify this concept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
It is important to emphasize…
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Our focus is on…
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finally, we should clarify our definition of…
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
What we mean is that…
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Several explanations have been offered.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
We can characterize these explanations as being rooted in…
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Following..., scholars have argued that …
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

The central question then becomes: how might… affect…?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...found a significant correlation between… and…
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır