İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is a well-known fact that…
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
A great deal is being written and said about…
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is generally agreed today that…
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
We then review the factors…
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We build on this analysis to identify…
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A persistent theme in...is…
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
This research explores the causes of…
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
The authors of more recent studies have proposed that…
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Our purpose is to…
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

By definition… means…
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
It is important to be clear about the definition of…
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The term… refers to…
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
According to..., …is defined as…
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…is commonly understood to mean…
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
What we usually have in mind when we talk about… is…
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Two brief examples might clarify this concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
It is important to emphasize…
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Our focus is on…
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finally, we should clarify our definition of…
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
What we mean is that…
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Several explanations have been offered.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Following..., scholars have argued that …
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

The central question then becomes: how might… affect…?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...found a significant correlation between… and…
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır