Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Tez / deneme için genel giriş
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is a well-known fact that…
On tunnettu tosiasia, että...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
A great deal is being written and said about…
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
It is generally agreed today that…
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
We then review the factors…
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We build on this analysis to identify…
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A persistent theme in...is…
Itsepintainen perusajatus... on...
Ana konuları tanıtma
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
This research explores the causes of…
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
The authors of more recent studies have proposed that…
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Our purpose is to…
Tarkoituksemme on...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

By definition… means…
Määritelmältään...tarkoittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
It is important to be clear about the definition of…
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The term… refers to…
Termi... viittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
According to..., …is defined as…
...mukaan ... määritellään...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
…is commonly understood to mean…
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Two brief examples might clarify this concept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
It is important to emphasize…
On tärkeää painottaa...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Our focus is on…
Keskitymme...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Finally, we should clarify our definition of…
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
What we mean is that…
Tarkoitamme tällä, että...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Several explanations have been offered.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
We can characterize these explanations as being rooted in…
Nämä selitykset kumpuavat...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Following..., scholars have argued that …
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

The central question then becomes: how might… affect…?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...found a significant correlation between… and…
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır