Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tez / deneme için genel giriş
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Het is een welbekend feit dat ...
Közismert tény, miszerint...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Rengeteg anyag szól arról...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Een vast onderwerp in ... is ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ana konuları tanıtma
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ons doel is, ...
A célunk, hogy...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Volgens de definitie betekent ... ...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het begrip ... heeft betrekking op ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Onze aandacht is gevestigd op ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Daarmee bedoelen we ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır