Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Het is een welbekend feit dat ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Een vast onderwerp in ... is ...
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ons doel is, ...
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Volgens de definitie betekent ... ...
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Onze aandacht is gevestigd op ...
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Daarmee bedoelen we ...
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır