İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Het is een welbekend feit dat ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Een vast onderwerp in ... is ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ons doel is, ...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Volgens de definitie betekent ... ...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Daarmee bedoelen we ...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır