Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Tez / deneme için genel giriş
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Het is een welbekend feit dat ...
On tunnettu tosiasia, että...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Een vast onderwerp in ... is ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Ana konuları tanıtma
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ons doel is, ...
Tarkoituksemme on...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Volgens de definitie betekent ... ...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termi... viittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
...mukaan ... määritellään...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
On tärkeää painottaa...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Onze aandacht is gevestigd op ...
Keskitymme...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Daarmee bedoelen we ...
Tarkoitamme tällä, että...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Useita selityksiä on tarjottu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Nämä selitykset kumpuavat...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır