Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Het is een welbekend feit dat ...
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Een vast onderwerp in ... is ...
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ons doel is, ...
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Volgens de definitie betekent ... ...
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Onze aandacht is gevestigd op ...
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Daarmee bedoelen we ...
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır