Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Tez / deneme için genel giriş
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
C'est un fait bien connu que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
On a beaucoup parlé et écrit sur...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
De nos jours, il est convenu que...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Nous analyserons ensuite les points...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un thème récurrent est...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ana konuları tanıtma
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ce travail explore les causes de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Notre but est de...
Amacımız ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Par définition... signifie...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il est important d'être clair quant à la définition de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Le terme... fait référence à...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La norme veut que... soit défini en tant que...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Selon..., ...est défini en tant que...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...est communément compris comme...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Il est important de mettre en valeur...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nous concentrons notre attention sur...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Ce que nous entendons par là est que...
Demek istediğimiz şu ki ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Plusieurs explications ont été proposées.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Ces explications trouvent leur origine dans...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır