Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Tez / deneme için genel giriş
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
C'est un fait bien connu que...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
On a beaucoup parlé et écrit sur...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
De nos jours, il est convenu que...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Nous analyserons ensuite les points...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un thème récurrent est...
รูปแบบคงที่...คือ...
Ana konuları tanıtma
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ce travail explore les causes de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Notre but est de...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Par définition... signifie...
ในความหมาย... หมายถึง...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il est important d'être clair quant à la définition de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Le terme... fait référence à...
คำนี้...หมายถึง...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La norme veut que... soit défini en tant que...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Selon..., ...est défini en tant que...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...est communément compris comme...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Il est important de mettre en valeur...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nous concentrons notre attention sur...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Ce que nous entendons par là est que...
เราหมายถึงว่า...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Plusieurs explications ont été proposées.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Ces explications trouvent leur origine dans...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır