İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
C'est un fait bien connu que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
On a beaucoup parlé et écrit sur...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
De nos jours, il est convenu que...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Nous analyserons ensuite les points...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un thème récurrent est...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ce travail explore les causes de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Notre but est de...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Par définition... signifie...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Le terme... fait référence à...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Selon..., ...est défini en tant que...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...est communément compris comme...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Il est important de mettre en valeur...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nous concentrons notre attention sur...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Ce que nous entendons par là est que...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Plusieurs explications ont été proposées.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Ces explications trouvent leur origine dans...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır