Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
C'est un fait bien connu que...
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
De nos jours, il est convenu que...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Nous analyserons ensuite les points...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un thème récurrent est...
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ce travail explore les causes de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Notre but est de...
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Par définition... signifie...
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Le terme... fait référence à...
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Selon..., ...est défini en tant que...
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...est communément compris comme...
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Il est important de mettre en valeur...
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nous concentrons notre attention sur...
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Ce que nous entendons par là est que...
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Plusieurs explications ont été proposées.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Ces explications trouvent leur origine dans...
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır