Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Tez / deneme için genel giriş
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
On tunnettu tosiasia, että...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Itsepintainen perusajatus... on...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Ana konuları tanıtma
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Tarkoituksemme on...
Ο σκοπός μας είναι...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Määritelmältään...tarkoittaa...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termi... viittaa...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mukaan ... määritellään...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
On tärkeää painottaa...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Keskitymme...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Tarkoitamme tällä, että...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Useita selityksiä on tarjottu.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Nämä selitykset kumpuavat...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır