Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Tez / deneme için genel giriş
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Estas konata fakto, ke...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Multa estas verkita kaj dirita pri...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Daura temo en... estas...
รูปแบบคงที่...คือ...
Ana konuları tanıtma
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Nia celo estas...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Per difino... signifas...
ในความหมาย... หมายถึง...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Estas grave, havi certe la difino de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La termino... rilatas al...
คำนี้...หมายถึง...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...estas kutime komprenita por signifi...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Gravas emfazi...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nia fokuso estas sur...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Kion ni volas diri, estas ke...
เราหมายถึงว่า...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır