Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Estas konata fakto, ke...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Daura temo en... estas...
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Nia celo estas...
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Per difino... signifas...
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Estas grave, havi certe la difino de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La termino... rilatas al...
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...estas kutime komprenita por signifi...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Gravas emfazi...
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Nia fokuso estas sur...
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Kion ni volas diri, estas ke...
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır