İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det er et velkendt faktum at...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Generelt set er det i dag aftalt at...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Et vedvarende emne i...er...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Vores formål er at...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Ved definition...betyder...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termet... henviser til...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ifølge..., defineres...som...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...forståes sædvanligvis som...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Det er vigtigt at understrege...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Vores fokus er på...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Hvad vi mener er at...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır