Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Tez / deneme için genel giriş
要回答这个问题,我们首先来看一下...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
众所周知...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
关于...已有大量书面和口头的讨论。
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
如今,大家普遍认为...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
我们审视...等方面。
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在此分析基础上,我们论证...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在...领域,学者们普遍认为...
รูปแบบคงที่...คือ...
Ana konuları tanıtma
根据实证研究,...现象已被重点关注。
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
这项研究探寻...的原因
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
近期相关研究的作者建议...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
我们的目的是...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

根据定义,...的意思是...
ในความหมาย... หมายถึง...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
在这篇论文中,术语...的意思是...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
明确...的定义很重要
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
术语...指...
คำนี้...หมายถึง...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
根据标准模型,...可以被定义为...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
根据...,...被定义为...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...普遍被认为是指...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
提到...,通常我们想到的是...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
两个简短的例子可以解释这一概念。
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
强调...很重要
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
我们的关注点在...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最后,我们应该明确对...的定义
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
我们的意思是...
เราหมายถึงว่า...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
就此可以提供几种解释。
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
我们可以定性这些解释,它们是基于...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
根据...,其他学者认为...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

那么核心问题是:...将如何影响...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Ana hipotezi sunarken kullanılır
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
研究表明多种因素与...相关
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...发现...和...存在重要关联
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır