İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
众所周知...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
关于...已有大量书面和口头的讨论。
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
如今,大家普遍认为...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
我们审视...等方面。
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在此分析基础上,我们论证...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在...领域,学者们普遍认为...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
这项研究探寻...的原因
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
近期相关研究的作者建议...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
我们的目的是...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

根据定义,...的意思是...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
在这篇论文中,术语...的意思是...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
明确...的定义很重要
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
术语...指...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
根据...,...被定义为...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...普遍被认为是指...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
提到...,通常我们想到的是...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
强调...很重要
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
我们的关注点在...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最后,我们应该明确对...的定义
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
我们的意思是...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
就此可以提供几种解释。
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
根据...,其他学者认为...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

那么核心问题是:...将如何影响...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
研究表明多种因素与...相关
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...发现...和...存在重要关联
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır