İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Tez / deneme için genel giriş
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
众所周知...
Ya es bien sabido que...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Mucho se ha escrito sobre...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
如今,大家普遍认为...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
我们审视...等方面。
Examinaremos los factores...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在此分析基础上,我们论证...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在...领域,学者们普遍认为...
Un tema persistente en... es...
Ana konuları tanıtma
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
这项研究探寻...的原因
Esta investigación explora las causas de...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
近期相关研究的作者建议...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
我们的目的是...
Tenemos como propósito...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

根据定义,...的意思是...
...es por definición...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
在这篇论文中,术语...的意思是...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
明确...的定义很重要
Es importante entender correctamente la definición de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
术语...指...
El término... se refiere a...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
根据标准模型,...可以被定义为...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
根据...,...被定义为...
De acuerdo con..., ... se define como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...普遍被认为是指...
... se entiende como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
提到...,通常我们想到的是...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
强调...很重要
Es importante enfatizar...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
我们的关注点在...
Nuestro punto de enfoque será...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最后,我们应该明确对...的定义
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
我们的意思是...
Queremos decir...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
就此可以提供几种解释。
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
根据...,其他学者认为...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

那么核心问题是:...将如何影响...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
研究表明多种因素与...相关
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...发现...和...存在重要关联
X encontró una relación significativa entre... y ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır