Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
众所周知...
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
如今,大家普遍认为...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
我们审视...等方面。
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在此分析基础上,我们论证...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
在...领域,学者们普遍认为...
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
这项研究探寻...的原因
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
近期相关研究的作者建议...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
我们的目的是...
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

根据定义,...的意思是...
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
明确...的定义很重要
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
术语...指...
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
根据...,...被定义为...
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...普遍被认为是指...
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
提到...,通常我们想到的是...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
强调...很重要
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
我们的关注点在...
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最后,我们应该明确对...的定义
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
我们的意思是...
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
就此可以提供几种解释。
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
根据...,其他学者认为...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

那么核心问题是:...将如何影响...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
研究表明多种因素与...相关
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...发现...和...存在重要关联
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır