Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Tez / deneme için genel giriş
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Je obecně známým faktem, že...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Trecând din nou în revistă factorii...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Přetrvávající otázka v...je...
O temă recurentă in domeniul...este...
Ana konuları tanıtma
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Această lucrare explorează cauzele...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Našim cílem je...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Podle definice...znamená...
Prin definiție, ... înseamnă...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Je důležité si ujasnit definici...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termín...odkazuje na...
Termenul...se referă la...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Podle... je definován/a jako...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...se obecně rozumí...
...este înțeles ca...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Je důležité zdůraznit...
Este important să accentuăm...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Zaměřujeme se na...
Atenţia noastră este acum asupra...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
To, co máme na mysli, je...
Ceea ce vrem să spunem este...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Bylo navrhnuto několik definic.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Tato vysvětlení vychází z...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır