Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Je obecně známým faktem, že...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Přetrvávající otázka v...je...
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Našim cílem je...
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Podle definice...znamená...
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Je důležité si ujasnit definici...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termín...odkazuje na...
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Podle... je definován/a jako...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...se obecně rozumí...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Je důležité zdůraznit...
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Zaměřujeme se na...
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
To, co máme na mysli, je...
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Bylo navrhnuto několik definic.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Tato vysvětlení vychází z...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır