İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Tez / deneme için genel giriş
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Je obecně známým faktem, že...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Seppure è unanime che...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Ana konuları tanıtma
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Našim cílem je...
Il mio obiettivo è quello di...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Podle definice...znamená...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In questo contesto il termine indica...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Je důležité si ujasnit definici...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termín...odkazuje na...
Il termine... si riferisce a...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Podle... je definován/a jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...se obecně rozumí...
...indica generalmente...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Je důležité zdůraznit...
È importante enfatizzare...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Zaměřujeme se na...
Ci concentreremo su...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
To, co máme na mysli, je...
Quello che si intende dire con questo è che...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Bylo navrhnuto několik definic.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Tato vysvětlení vychází z...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır