İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tez / deneme için genel giriş
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Je obecně známým faktem, že...
It is a well-known fact that…
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
A great deal is being written and said about…
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Panuje obecná shoda nad tím, že...
It is generally agreed today that…
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Přezkoumali jsme tedy faktory...
We then review the factors…
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Na základě analýzy jsme identifikovali...
We build on this analysis to identify…
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Přetrvávající otázka v...je...
A persistent theme in...is…
Ana konuları tanıtma
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tento výzkum zkoumá příčiny...
This research explores the causes of…
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autoři nejnovějších studií navrhují...
The authors of more recent studies have proposed that…
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Našim cílem je...
Our purpose is to…
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Podle definice...znamená...
By definition… means…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Je důležité si ujasnit definici...
It is important to be clear about the definition of…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termín...odkazuje na...
The term… refers to…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Podle... je definován/a jako...
According to..., …is defined as…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...se obecně rozumí...
…is commonly understood to mean…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Two brief examples might clarify this concept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Je důležité zdůraznit...
It is important to emphasize…
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Zaměřujeme se na...
Our focus is on…
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finally, we should clarify our definition of…
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
To, co máme na mysli, je...
What we mean is that…
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Bylo navrhnuto několik definic.
Several explanations have been offered.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Tato vysvětlení vychází z...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Following..., scholars have argued that …
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...found a significant correlation between… and…
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır