Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Tez / deneme için genel giriş
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Je obecně známým faktem, že...
C'est un fait bien connu que...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De nos jours, il est convenu que...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Nous analyserons ensuite les points...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Přetrvávající otázka v...je...
Un thème récurrent est...
Ana konuları tanıtma
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ce travail explore les causes de...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Našim cílem je...
Notre but est de...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Podle definice...znamená...
Par définition... signifie...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Je důležité si ujasnit definici...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termín...odkazuje na...
Le terme... fait référence à...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Podle... je definován/a jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...se obecně rozumí...
...est communément compris comme...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Je důležité zdůraznit...
Il est important de mettre en valeur...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Zaměřujeme se na...
Nous concentrons notre attention sur...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
To, co máme na mysli, je...
Ce que nous entendons par là est que...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Bylo navrhnuto několik definic.
Plusieurs explications ont été proposées.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Tato vysvětlení vychází z...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır