Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tez / deneme için genel giriş
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Je obecně známým faktem, že...
Det er et velkendt faktum at...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Přetrvávající otázka v...je...
Et vedvarende emne i...er...
Ana konuları tanıtma
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Našim cílem je...
Vores formål er at...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Podle definice...znamená...
Ved definition...betyder...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Je důležité si ujasnit definici...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termín...odkazuje na...
Termet... henviser til...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Podle... je definován/a jako...
Ifølge..., defineres...som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...se obecně rozumí...
...forståes sædvanligvis som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Je důležité zdůraznit...
Det er vigtigt at understrege...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Zaměřujeme se na...
Vores fokus er på...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
To, co máme na mysli, je...
Hvad vi mener er at...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Bylo navrhnuto několik definic.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır