Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tez / deneme için genel giriş
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Ana konuları tanıtma
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Našim cílem je...
我们的目的是...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır