Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Tez / deneme için genel giriş
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
On tunnettu tosiasia, että...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ein beständiges Thema in ... ist...
Itsepintainen perusajatus... on...
Ana konuları tanıtma
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Unsere Intention ist, ...
Tarkoituksemme on...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Termi... viittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Gemäß ... wird ... definiert als...
...mukaan ... määritellään...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Es ist wichtig zu betonen, dass...
On tärkeää painottaa...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Keskitymme...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Damit meinen wir...
Tarkoitamme tällä, että...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Nämä selitykset kumpuavat...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır