İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Θα μπορούσα να πω ότι...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Μου φαίνεται ότι...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Κατά την γνώμη μου...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Κατά την δική μου άποψη...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Είμαι της γνώμης ότι...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Βεβαίως..., αλλά...
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Αντιθέτως, ...
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Από τη μία...
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Από την άλλη...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Παρόλο που...
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Παρά το γεγονός ότι...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Παρεμπιπτόντως...
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Επιπροσθέτως...
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır