İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Θα μπορούσα να πω ότι...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Μου φαίνεται ότι...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Κατά την γνώμη μου...
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Κατά την δική μου άποψη...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Είμαι της γνώμης ότι...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Βεβαίως..., αλλά...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Αντιθέτως, ...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Από τη μία...
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Από την άλλη...
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Παρόλο που...
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Παρά το γεγονός ότι...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Παρεμπιπτόντως...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Επιπροσθέτως...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır