İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Si può comprendere il punto di vista di...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
A differenza di..., ... mostra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., trái với/khác với..., lại (là)...
In contrasto con..., .... è...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... giống với... ở chỗ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... và... khác nhau ở chỗ...
... e... differiscono in termini di...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Tôi cho rằng...
Si potrebbe dunque affermare che...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Tôi thấy rằng...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Cá nhân tôi cho rằng...
Secondo il mio punto di vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Theo quan điểm của tôi...
Da una prospettiva prettamente personale...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Tôi mang quan điểm rằng...
Sono dell'idea che...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Tôi tin rằng... bởi vì...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Spostando l'attenzione verso...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Trái lại,...
Al contrario...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Một mặt,...
Da un lato...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Mặt khác,...
Dall'altro...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Mặc dù...
A dispetto di...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Mặc dù/Bất chấp...
Nonostante si ritenga che...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientificamente/Storicamente...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Nhân tiện/Nhân thể...
A tal proposito...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Inoltre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır