İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., trái với/khác với..., lại (là)...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... giống với... ở chỗ...
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... và... khác nhau ở chỗ...
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Tôi cho rằng...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Tôi thấy rằng...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Cá nhân tôi cho rằng...
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Theo quan điểm của tôi...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Tôi mang quan điểm rằng...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Tôi tin rằng... bởi vì...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Trái lại,...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Một mặt,...
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Mặt khác,...
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Mặc dù...
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Mặc dù/Bất chấp...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Nhân tiện/Nhân thể...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır