Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Ik begrijp zijn/haar punt.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
ฉันยอมรับว่า...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
In tegenstelling tot ..., toont ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

ฉันจะพูดว่า...
Ik zou zeggen dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
ดูเหมือนว่า...
Het lijkt mij dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
ในความคิดเห็นของฉัน...
Naar mijn mening ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
ในความคิดเห็นของฉัน...
Vanuit mijn standpunt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
ในความคิดเห็นของฉัน...
Ik ben van mening dat ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
ยอมรับ...แต่...
Toegegeven ..., maar ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
ในทางตรงกันข้าม...
Integendeel, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
ในอีกด้านหนึ่ง...
Enerzijds ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
ในอีกด้านหนึ่ง...
Anderzijds ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
ถึงแม้ว่า...
Ondanks ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
ถึงแม้ว่า...
Ondanks het feit dat ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
โดยบังเอิญ...
Bijkomend ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
นอกจากนี้...
Bovendien ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır