Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
W pełni się zgadzam z...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
....i...rożnią się pod względem...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
Powiedziałbym, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
Wydaje mi się, że...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
Moim zdaniem...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
Z mojego punktu widzenia...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
Jestem zdania, że...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
Wprawdzie..., ale...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
Przeciwnie, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
Z jednej strony...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
Z drugiej strony...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
Pomimo/Wbrew...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
Pomimo faktu, że...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
Nawiasem mówiąc, ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
Ponadto...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır