İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır