İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır