Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
Je comprends son point de vue.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
Je suis entièrement d'accord que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...and... sont similaires/différents au regard de...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
En opposition avec..., ...montre...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
..., par contraste avec..., est/sont...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
...est similaire à... en ce qui concerne...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
...et... diffèrent en termes de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
Le premier..., a contrario, le second...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
Je dirais que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
Il me semble que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
À mon sens...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
Selon mon point de vue...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
Je suis d'opinion que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
De l'avis général..., mais...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Il va de soi que..., cependant...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
Au contraire, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
D'un coté...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
D'un autre côté...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
En dépit de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
En dépit du fait que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
À propos de...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
En outre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır