Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
Mi tute konsentas, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
Mi tute malkonsentas, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
En kontrasto al..., ...montras...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
...per kontrasto kun...estas...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
...estas simila al... rilate...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
La unua..., kontraste, la dua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
Mi dirus, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
Ŝajnas al mi, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
Miaopinie…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
El mia vidpunkto...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
Mi estas de la opinio, ke...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
Certe..., sed...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Koncedita, ..., tamen...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
Kontraŭe, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
Unuflanke...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
Aliflanke…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
Malgraŭ…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
Malgraŭ la fakto ke...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Science/Historie parolanta...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
Parenteze...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
Krome...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır