Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
Jeg er stærkt uenig i at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
I modsætning til..., ...viser...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
...i modsætning til... er...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
...er lig... i forbindelse med
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
...og... er forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
Jeg ville sige at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
For mig virker det som om at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
Efter min mening...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
Fra mit synspunkt...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
Jeg er af den mening at...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
Det er min opfattelse at... fordi...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
Indrømmet..., men...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
Er det sandt at..., men faktum er at...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Selvom, ikke desto mindre...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
Derimod,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
På den ene side...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
På den anden side...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
På trods af...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
Til trods for det faktum at...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Videnskabeligt/historisk set...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
I øvrigt...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
Endvidere...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır