Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır