Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
... na rozdíl od... je/jsou...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
... a... se liší, pokud jde o...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
První... na rozdíl od druhého...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
Řekla bych, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
Zdá se mi, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
Podle mého názoru...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
Z mého pohledu...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
Jsem toho názoru, že...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
Nelze popřít, že..., ale ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Nelze popřít, že..., nicméně...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
Naopak/Naproti očekávání...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
Na jedné straně...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
Na druhé straně...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
Navzdory...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
Navzdory tomu, že...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Vědecky/Historicky vzato...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
Mimochodem...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır