İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Cineva este de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere.
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Sunt în totalitate de acord că...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mă opun total ideii conform căreia...
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...în opoziţie cu...este/sunt...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Aş putea spune că...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Impresia mea este că...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
După părerea mea,...
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Din punctul meu de vedere...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Sunt de părere că...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Convingerea mea este că... deoarece...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admitem faptul că..., dar...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se admite faptul că..., însă...
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Din contră,...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Pe de o parte...
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Pe de altă parte...
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Contrar...
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
În ciuda faptului că...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Întâmplător...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Mai mult decât atât...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır