İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En términos generales, coincido con X porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Uno tiende a concordar con X ya que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Értem, amit mond.
Comprendo su planteamiento...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Coincido totalmente en que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Respaldo completamente la idea de que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Difiero completamente en relación a...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En contraste con..., ... muestra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....-val/vel ellentétben, a .......
... en contraste con... es/son...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... es similar a... en lo referente a...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... y... difieren en relación a...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Azt mondanám, hogy ...
Podría decir que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Nekem úgy tűnik, hogy ...
A mi parecer...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Véleményem szerint ...
En mi opinión...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Desde mi punto de vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Soy de la opinión de que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
A mi parecer... debido a que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Hozzátéve ...., de ....
Es cierto que..., pero...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ezzel ellentétben ....
Por el contrario,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Másrészt viszont ....
Por una parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Másrészt ...
Por otra parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A pesar de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
A pesar de que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tudományosan/történelmileg ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mellékesen....
Cabe acotar...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Továbbá ....
Además,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır