Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Értem, amit mond.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In tegenstelling tot ..., toont ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....-val/vel ellentétben, a .......
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Azt mondanám, hogy ...
Ik zou zeggen dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Het lijkt mij dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Naar mijn mening ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Vanuit mijn standpunt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Ik ben van mening dat ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Hozzátéve ...., de ....
Toegegeven ..., maar ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ezzel ellentétben ....
Integendeel, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Másrészt viszont ....
Enerzijds ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Másrészt ...
Anderzijds ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Ondanks ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Ondanks het feit dat ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tudományosan/történelmileg ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mellékesen....
Bijkomend ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Továbbá ....
Bovendien ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır