Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Értem, amit mond.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Mi tute konsentas, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Mi tute malkonsentas, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En kontrasto al..., ...montras...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....-val/vel ellentétben, a .......
...per kontrasto kun...estas...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...estas simila al... rilate...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
La unua..., kontraste, la dua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Azt mondanám, hogy ...
Mi dirus, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Ŝajnas al mi, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Miaopinie…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Véleményem szerint ...
El mia vidpunkto...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Mi estas de la opinio, ke...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Hozzátéve ...., de ....
Certe..., sed...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Koncedita, ..., tamen...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ezzel ellentétben ....
Kontraŭe, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Másrészt viszont ....
Unuflanke...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Másrészt ...
Aliflanke…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Malgraŭ…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Malgraŭ la fakto ke...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tudományosan/történelmileg ...
Science/Historie parolanta...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mellékesen....
Parenteze...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Továbbá ....
Krome...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır